22 mei Voorlichtingsavond ouders

Op maandagavond 22 mei heeft de voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden voor ouders waarvan de kinderen volgend jaar in een leerplein gaan werken. Veel ouders waren aanwezig, waren zeer betrokken en er zijn veel diverse vragen gesteld. De avond startte met de uitleg over de beslissing van Kindcentrum Theresia om te gaan werken met leerpleinen. Daarna zijn de plannen voor de inrichting van de ruimtes besproken en hebben medewerkers, verdeeld over 3 onderwerpen, voorlichting gegeven over het werken op een leerplein: 1. een dag op het leerplein, 2. hoe werken we op het leerplein en 3. hoe volgen we de kinderen op een leerplein.
Introductie
Het doel van Kindcentrum Theresia is het realiseren van optimale ontwikkeling van kinderen. Dit doen we door het inzetten van Mediërend Leren. Die visie vormt de basis van ons onderwijs.
De algemene uitgangspunten van Mediërend Leren zijn:

 • Geven van vertrouwen en eigenaarschap aan leerlingen & medewerkers
 • Verantwoordelijk voor het ontwikkelproces zoveel mogelijk bij het kind leggen
 • We leren van en met elkaar (leerlingen & medewerkers)
 • We werken vanuit de zone van de naaste ontwikkeling.
 • Kinderen leren volgens een doorgaande ontwikkelingslijn.
 • Medewerkers volgen de doorgaande ontwikkelingslijn.

Als we in ons KC plan zeggen dat het belangrijk is om:

 • Af te stemmen op het kind
 • Te zorgen voor wederkerigheid en goede interactie waardoor het proces van ontwikkeling aangegaan kan worden
 • De dagindeling afwisselend is
 • Dat het dagprogramma bekend is bij de leerlingen en zichtbaar is in de klas
 • Dat er naast leerkracht gebonden lessen er lessen zelfstandig werken zijn
 • Dat er elke dag samen met de leerlingen wordt geëvalueerd
 • Zelfstandig werken een belangrijke plek te geven

Dan is de logische stap om dit vorm te gaan geven in leerpleinen. Hierdoor komen onze visie en bovenstaande uitgangspunten beter tot hun recht.

                   

 1. Een dag op het leerplein:
  De kinderen zitten in een ‘basisgroep’. Voor het leerplein 3 zijn dat 2 groepen en voor het leerplein 5/6 zijn dat 3 groepen. In elke basisgroep van leerplein 5/6 zitten kinderen uit de jaargroepen 5 en 6. Elke basisgroep heeft een eigen ‘basisgroepleerkracht’. Deze basisgroepleerkracht is aanspreekpunt voor kinderen en ouders en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en welzijn van de kinderen. In de basisgroep worden b.v. ook verjaardagen gevierd. Elke dag starten de kinderen in de basisgroep op een vaste plek in het leerplein. Dit is een kring of de stilteruimte waar een digibord aanwezig is.  Deze kring en de stilteruimte worden ook gebruikt om tijdens de werkblokken instructie te geven.  Gedurende de dag zijn er 2 of 3 ‘werkblokken’. Tijdens deze werkblokken krijgen de kinderen instructie van een ‘instructieleerkracht’ of werken zij zelfstandig. Tijdens het zelfstandig werken, wat individueel of in groepjes kan plaatsvinden, is altijd een medewerker ( of meerdere medewerkers) aanwezig om de kinderen te begeleiden. De begeleiding kan ook bestaan uit het geven van extra instructie aan een kind individueel of aan een groepje kinderen.
 2. Hoe werken we op het leerplein:
  Er wordt gewerkt met een vast weekrooster. Op het rooster staan kringactiviteiten, werkblokken, evaluatiemomenten, gym enz. Tijdens de werkblokken wordt instructie gegeven door instructieleerkrachten voor de vakken rekenen, taal en wereldoriëntatie. De instructie wordt op niveau gegeven. De kinderen zullen meer eigen verantwoordelijkheid krijgen voor het eigen leren en zullen meer zelfstandig werken. De instructie wordt hierop afgestemd. De leerpleinen zullen worden ingericht met ‘hoeken’ waar materialen liggen om te werken aan de leerdoelen b.v. voor rekenen, taal, lezen of wereldoriëntatie. Er worden geen losse vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie gegeven, deze worden vervangen door de methode Faqta. Faqta is een geïntegreerde methode voor de wereldoriënterende vakken, aangevuld met beeldende vorming, burgerschap en talentontwikkeling. De kinderen werken hierin vooral met thema’s.
 3. Hoe volgen we de kinderen op een leerplein:
  Kinderen maken volgend jaar nog gewoon de methodetoetsen en de Cito-toetsen zoals  nu ook gebeurd. Kinderen krijgen elke week een ‘weekplanning’.  Deze weekplanning is gebaseerd op de leerlijnen en leerdoelen van de verschillende vakken. Elk kind krijgt een eigen planning waarbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van het individuele kind. De weekplanning sluit hierop aan.  Gelijk met alle andere kinderen ontvangen de kinderen van de leerpleinen het rapport.