3 Onderdelen voor het invoeren van de onderwijsvernieuwing

De werkgroep onderwijsvernieuwing  heeft 3 onderdelen benoemd die belangrijk zijn voor de invoering van het nieuwe concept: Mens, Inrichting/middelen en Proces.
Binnen deze 3 onderdelen zijn de doelen beschreven. Hieruit moet de onderwijsvernieuwing ‘vorm’ krijgen en wordt zichtbaar hoe het onderwijs eruit gaat zien. Hieronder de 3 ‘posters’ die zijn gemaakt door de werkgroep.

Mens 

De medewerkers van KC Theresia staan voor een optimale ontwikkeling voor de kinderen en zichzelf.
Voor wat betreft de kinderen is er veel aandacht voor het welbevinden, brede ontwikkeling en signaleren. Voor de eigen ontwikkeling van de medewerkers is er aandacht voor overleg, een kritische houding, werken met  kerndoelen/leerlijnen en benutten van eigen talenten.
Voor beiden geldt: leren van en met elkaar en met elkaar in gesprek gaan. De communicatie staat centraal in de driehoek leerkracht-leerling-ouder. Op KC Theresia ontwikkelen kinderen zich op hun eigen tempo, niveau en manier. Ze volgen een eigen ontwikkelingslijn, hebben eigenaarschap over hun leerproces, mogen zichzelf zijn, zijn doelgericht, bekwamen zich in 21th century skills, ontwikkelen hun talenten, ontdekken zelf, werken ook uit methodes, zijn bezig met zelfontplooiing.

Inrichting en middelen

“Ruimte is de derde pedagoog” (Reggio Emilia)

Binnen de leerpleinen staat ontdekken centraal: een rijke leeromgeving. Het leerplein is ingedeeld met ‘hoeken’, waarbij iedere basisgroep een eigen vaste instructie/pauze hoek heeft. Binnen de hoeken is er de mogelijkheid om op diverse manieren te leren: b.v. in stilte, samenwerken, ontdekken. De kinderen hebben flexibele werkplekken en een eigen opbergruimte. Leerdoelen, waar de kinderen in een bepaalde periode aan werken, zijn zichtbaar. Per doel wordt er gekeken welke hulpmiddelen er nodig zijn om het doel te behalen (bijv. methode, losse werkbladen, ontdekmateriaal enz.)
Er is veel uitdagend, zelfcorrigerend en zelf ontdekkend materiaal aanwezig.

Proces

Het thematisch werken wordt ingezet om kinderen stappen te laten maken op hun eigen leerlijn. Vanuit de thema-jaarplanning worden de doelen opgesteld per vakgebied/leerjaar. Hieruit volgt de weekplanning, in basis voor alle kinderen gelijk. In samenspraak met het kind worden individuele doelen gesteld.
Kinderen hebben een vaste groepsleerkracht/coach/begeleider. Deze is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind en vast aanspreekpunt voor ouders.
Het kind kan op verschillende manieren bewijzen dat het doel behaald is. Bijvoorbeeld door het portfolio waar de ontwikkeling zichtbaar is en dat met ouders wordt besproken.
Het kind krijgt, wanneer het dit aankan, meer vrijheid in het plannen in tijd. In het plannen zit een opbouw en het kind wordt hierin begeleid. Planning van inhoud is onder verantwoordelijkheid van de leerkracht en in de planning staan verplichte instructiemomenten. Er is afwisseling tussen instructie en zelf ontdekken. Reflecteren en evalueren van het leerproces van de kinderen vormen een belangrijk onderdeel.