KC Raad

Wat is de Kindcentrumraad (KC raad)

Elke school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Via de MR kunnen zowel ouders als personeelsleden meepraten over het beleid op school. Ook moet er op ieder kinderdagverblijf een lokale oudercommissie (LO) zijn, waarin ouders inspraak hebben in het beleid van het dagverblijf. Omdat Theresia zowel onderwijs als dagverblijf aanbiedt, hebben wij gekozen de MR en LO samen te voegen. Wij noemen dit de Kindcentrumraad (KC Raad).

Voor het organiseren van schoolfeesten, ouderavonden, informatieavonden e.d. heeft Theresia de Activiteitencommissie (AC).
We vallen met 36 scholen onder één overkoepelend schoolbestuur (SKPO). SKPO heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De taken en bevoegdheden van de GMR zijn in een apart reglement vastgelegd en hebben betrekking op zaken die alle 15 scholen aangaan. Eén van onze Kindcentrumraad leden heeft ook zitting in de GMR.

Huishoudelijk Reglement KCR
Regelement KCR Theresia februari 2015

Wat doet de Kindcentrumraad

De Kindcentrumraad praat mee over alles wat met Theresia te maken heeft. De directie bespreekt ieder belangrijk besluit met de Kindcentrumraad. De Kindcentrumraad heeft op sommige onderwerpen instemmingsrecht, dat wil zeggen dat ze JA of NEE kan zeggen tegen bepaalde besluiten (b.v. over het kindcentrumplan, Theresiagids, kindcentrumreglement, besteding van de vrijwillige ouderbijdrage). Op andere onderwerpen heeft de Kindcentrumraad adviesrecht (b.v. toekomstplannen voor het kindcentrum, fusieplannen, aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van personeel).

De directie neemt ieder advies dat de Kindcentrumraad geeft serieus, maar hoeft de adviezen niet over te nemen. Ook mag de Kindcentrumraad ongevraagd voorstellen doen en adviezen geven aan de directie.
Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de “Wet medezeggenschap op scholen”.
Alle rechten van de oudercommissie staan in de “Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen”.

Notulen MR vergaderingen

Voorstellen KC Raad

MR (schooldeel)                                                          LO (Kinderdagverblijf)
Monique – Marnie – Karin –                                        Annika – Mieke – Ellis – Pien
Manoëlle – Ineke – Adriaan