Kwaliteit van het Kindcentrum

De kwaliteit van Kindcentrum Theresia

Wat vindt u belangrijk als u de school voor uw kind(eren) kiest? Zoekt u vooral een school dicht bij huis? Of geeft u de voorkeur aan een school waar ook de vriendjes en/of vriendinnetjes van uw kind(eren) naartoe gaan? Vindt u de sfeer op school belangrijk, of kijkt u vooral naar de schoolresultaten zoals de Cito-scores en de verwijzingen naar het voortgezet onderwijs? Kortom: wat maakt een school tot een goede school?

Het schoolbestuur
Kindcentrum Theresia valt onder het bevoegd gezag van de SKPO. De SKPO is verantwoordelijk voor het onderwijs op 36 basisscholen in Eindhoven en Son en Breugel, waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs en één school voor onderwijs aan nieuwkomers en voor kinderen van asielzoekers. We vormen een herkenbare groep scholen voor primair onderwijs met een gezamenlijke ambitie en gedeelde waarden.  

Ambitie en visie van de SKPO
We zien het als onze gezamenlijke opdracht bij te dragen aan een brede ontwikkeling van kinderen, zodat zij zelfbewust met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor een goede toekomst. Dit doen we met gedreven vakmensen op 36 scholen en in samenwerking met onze partners. De ontwikkeling van kinderen, ons primaire proces, staat altijd centraal. Dat is de toets voor alle beleid.

Onze ambitie luidt als volgt: SKPO, samen voor schitterend onderwijs! Een ambitie die motiveert en focus geeft aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Wij staan voor:

 • Kinderen:         Onderwijs voor de toekomst
 • Personeel:        Vakmanschap in beweging
 • Partnerschap:   Samen kunnen en bereiken we meer

Als bijzonder onderwijs laten we ons leiden door de waarden die we van belang vinden: eigenheid, verbondenheid, verantwoordelijkheid, ontwikkeling en stralen. Onze waarden zijn richtinggevend voor ons handelen en willen we meegeven aan onze leerlingen.

Onze ambitie is bepalend voor hoe we omgaan met interne en externe ontwikkelingen. Bij de keuzes die we maken kijken we altijd of die keuze bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen.  

Als organisatie hebben we dezelfde ambitie, maar de manier waarop een individuele school deze ambitie realiseert kan verschillend zijn. Door scholen de ruimte te geven keuzes te maken krijgen schooldirecties, teams en ouders zelf invloed op hun onderwijsproces. Teamleden zijn dagelijks met het onderwijs aan de slag, zijn daartoe opgeleid en hebben een enorme betrokkenheid bij de kinderen die hen zijn toevertrouwd. De mate waarin zij in staat zijn sturing te geven aan hun dagelijkse onderwijspraktijk blijkt de belangrijkste waarde voor goed onderwijs. Het College van Bestuur en de bovenschoolse staf vormen een kleine, platte bovenschoolse organisatie en zijn erop gericht de scholen te ondersteunen en te faciliteren. De middelen die de overheid aan onderwijs toekent worden zoveel mogelijk ingezet op de school.  

Kwaliteitszorg op SKPO-niveau
De opbrengsten en de schoolontwikkeling van de individuele scholen worden jaarlijks in kaart gebracht aan de hand van 12 kwaliteitsindicatoren. De kwaliteitsindicatoren zijn afgeleid van onze ambities op het gebied van onderwijs, personeel en partnerschap. Hierdoor wordt de schoolontwikkeling vanuit een integraal karakter bekeken.   De 12 kwaliteitsindicatoren zijn: Leerling – Onderwijs voor de toekomst

 1. De cognitieve eindopbrengsten en de tussenopbrengsten op de vakgebieden begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen-wiskunde.
 2. De sociaal-emotionele opbrengsten van de school, waarbij we kijken naar het zelfvertrouwen en het welbevinden van de leerlingen.
 3. De aandacht voor brede ontwikkeling, zoals talentontwikkeling en ontwerpend en onderzoekend leren in de school.
 4. Het leerlingaantal van de school: de tussentijdse uitstroom in het betreffende schooljaar en het marktaandeel van de school in de wijk.
 5. Het aantal leerlingen dat na drie jaar voortgezet onderwijs op het onderwijsniveau zit conform het basisschooladvies.

Personeel – Vakmanschap in beweging

 1. Het gemiddelde ziekteverzuim en de verzuimfrequentie van het personeel.
 2. De tevredenheid van het personeel.
 3. De aandacht voor professionele ontwikkeling van het personeel.
 4. Het functioneren van de schooldirecteur.

Partnerschap – Samen kunnen en bereiken we meer

 1. De tevredenheid van ouders.
 2. De aandacht voor betrokkenheid van ouders, zoals participatie en educatief partnerschap.
 3. De tevredenheid van partners (bijvoorbeeld SPIL-partners).

Jaarlijks worden de resultaten op de bovenschoolse kwaliteitsindicatoren geëvalueerd. De indicatoren geven de school en het bevoegd gezag waardevolle informatie om met elkaar verder aan ontwikkeling te werken. De resultaten op de kwaliteitsindicatoren geven inzicht in de school- én de organisatieontwikkeling en dienen daarmee als zelfevaluatie voor alle scholen en voor de organisatie.

Het streven naar de hoogste kwaliteit van onderwijs en opvoeding is voor de SKPO de dagelijkse inzet. Ons beleid is daarom continu gericht op ontwikkeling en vooruitgang. Het College van Bestuur heeft als belangrijkste taak de kwaliteit te bewaken, de ontwikkelingen te stimuleren en het vastgestelde beleid uit te voeren. Dit gebeurt in continue samenspraak met de schooldirecties en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Schoolgebouwen, leermiddelen en andere faciliteiten moeten vanzelfsprekend aan de eisen van deze tijd voldoen. Daarin zullen we dan ook blijven investeren. Maar als het kwaliteit en ontwikkeling betreft, gaan onze belangstelling en zorg vooral uit naar de mensen binnen de organisatie. Wij moeten immers samen onze ambitie uitdragen en gestalte geven. De SKPO blijft daarom ook in haar mensen investeren en biedt schoolleiding en leerkrachten alle mogelijkheden zich verder te ontplooien.

Wilt u meer weten?

Klikt u dan op de link naar de onderwijsinspectie www.owinsp.nl  en-/of het landelijk register Kinderopvang via de link www.landelijkregisterkinderopvang.nl. U kunt zoeken naar Kindcentrum Theresia, Eindhoven.
De rapportages betreffende ons Kindcentrum kunt u daar downloaden.