Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel.

In het kader van Passend Onderwijs maakt de SKPO deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30.07). Dit samenwerkingsverband coördineert in Eindhoven, Best, Son en Breugel de samenwerking tussen scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO).

De wet op Passend Onderwijs geeft iedere school de opdracht mee de onderwijsbehoefte van elk kind leidend te laten zijn en het onderwijs daar zoveel mogelijk op af te stemmen. Samenwerking met andere scholen of andere instanties kan daarbij ondersteunend zijn en kansen bieden.

Alle scholen in het samenwerkingsverband hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld.

In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat  de ondersteuningsmogelijkheden zijn van onze school. Dit profiel dient als basis om een goede afweging te maken of wij als school af kunnen stemmen, anders gezegd of onze school voldoende kan aansluiten bij de (school) ondersteuningsbehoefte van uw kind.

Ons schoolondersteuningsprofiel vindt u hier op onze de website.
SOP KC Theresia 2019-2020 (download)

Op de website van het samenwerkingsverband, www.po-eindhoven.nl,  vindt u informatie over passend onderwijs in onze regio en de aangesloten schoolbesturen en scholen.

Indien een leerling een onderwijsbehoefte heeft die vraagt om een plaats binnen het speciaal (basis) onderwijs, dan is daar een toelaatbaarheidsverklaring voor nodig (TLV). De TLV wordt aangevraagd bij het samenwerkingsverband. De coördinator toetst de aanvraag procedureel. Indien voldaan is aan de aanvraagcriteria wordt de TLV vastgesteld en vervolgens afgegeven.

Voordat een TLV wordt afgegeven, heeft de school van desbetreffende leerling overleg gehad met de ouders. Indien school (en ouders) besluiten om een TLV aan te vragen, (ofwel het kind te verwijzen naar een andere school), vindt er een gesprek plaats tussen de verwijzende school, ouders, de ontvangende school voor speciaal (basis) onderwijs en externe deskundigen. Het doel van dit gesprek is om met elkaar de duur en de inhoud van de toelaatbaarheidsverklaring te bepalen.

In het kader van Passend Onderwijs heeft de school zorgplicht voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Dit betekent dat de basisschool waar een kind wordt aangemeld, de plicht heeft om een passende onderwijsplek te vinden indien school zelf niet of onvoldoende kan afstemmen op de ondersteuningsbehoefte van het kind.