VVE

VVE, voor-en vroegschoolse educatie

We werken op de groepen met de vve-methode Peuterplein. Peuterplein is een methode die de ontwikkeling van peuters (2-4 jaar) spelenderwijs stimuleert door het aanbieden van gerichte activiteiten binnen de verschillende ontwikkelingsgebieden. Peuterplein richt zich op mijlpalen in de ontwikkeling op de gebieden: taal en woordenschat, voorbereidend rekenen, zintuiglijke waarneming, beweging, fijne motoriek, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en muziek.

Doorgaande lijn met de groep 1

De overgang naar de groep 1 is voor veel peuters een grote stap. Peuterplein heeft een werkboek ontwikkeld om kinderen te helpen bij deze overgang. De basisschool gebruikt de methode kleuterplein. Kinderen die vanuit de peutergroep instromen op school hebben zijn hierdoor beter voorbereid op deze overgang.

Werkwijze

Alle activiteiten van Peuterplein zijn gericht op de speelse verwerving van kennis en vaardigheden. Kinderen leren vooral door spelen, ervaren en doen. Er wordt gewerkt vanuit het eigen lichaam en vanuit de belevingswereld dicht bij het kind. De zintuigen spelen bij jonge kinderen een grote rol. Er is daarom veel aandacht voor proeven, ruiken, tasten, kijken enzovoort.

Peuterplein is opgebouwd rond acht wereldoriënterende thema’s die de context vormen waarbinnen gewerkt wordt. De activiteiten worden afgestemd op het niveau van het individuele kind. Een thema voor peuters wordt uitgewerkt in een serie activiteiten met een vaste opbouw:ntroductie;

• Introductie;
• Kernwoorden;
• Verhaallijn;
• Doorgaan op het thema;
• Napraten/evaluatie.

De kinderen zijn actief met taal bezig, in interactie met elkaar en met de pedagogisch medewerker. De baby- en dreumesactiviteiten zijn meestal individueel of in twee- of drietallen uit te voeren. Deze kunnen gedurende het gehele thema met de jongste kinderen gedaan worden.

Materialen

Via de handpop Raai de Kraai worden de kinderen betrokken bij de activiteiten.
Raai stimuleert de taalontwikkeling van de kinderen, doordat peuters vaak gemakkelijker tegen de handpop praten dan tegen een volwassene. Bovendien stelt Raai allerlei nieuwsgierige vragen, waardoor de kinderen geprikkeld worden om met het onderwerp van het thema aan de slag te gaan.
Bij elk thema hoort een themaverhaal: een prentenboek of een verhaal uit het schootboek. Het verhaal sluit aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. Ook het taalgebruik is helemaal afgestemd. Tevens is er voor elk thema een bijpassend liedje.

Speelleeromgeving

De speelleeromgeving wordt ingericht met stimulerende en gevarieerde materialen. Er staat een thematafel met materialen en voorwerpen die aansluiten bij het thema.

Peuterplein en ouders

Bij elk thema hoort een speciale  ouderbrief zodat ouders weten waar de kinderen mee bezig zijn en daar thuis op kunnen inspelen. Ook wordt aan ouders gevraagd om materialen voor de thematafel mee te geven.